Marlo Thomas

  • Also known as: Margaret Julia Thomas
  • Born: Nov 21, 1937 in Detroit, MI