Smokey Robinson

  • Also known as: William (Smokey
  • Born: Feb 19, 1940 in Detroit, MI, USA